X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Wet voor compensatie transitievergoeding

01-06-2018  |
Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers hebben betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor het ontvangen van de compensatie is het van belang dat de werkgever de juiste gegevens aan de uitkeringsinstantie verstrekt. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens van deze gevallen goed, want de nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 28 mei eindelijk geantwoord op de op 8 december jl. door de Tweede Kamer gestelde vragen over het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die na langdurige arbeidsongeschiktheid is betaald. De beantwoording heeft volgens de minister langer geduurd dan gebruikelijk, omdat hij heeft gewacht op de uitvoeringstoets van het UWV. Uit deze toets blijkt dat de compensatiemaatregel op zijn vroegst vanaf 1 april 2020 kan worden ingevoerd, gezien de tijd die het UWV nodig heeft voor de implementatie van de maatregel.

De antwoorden van de minister gaan gepaard met de conceptregeling compensatie transitievergoeding, waarin aanvraag- en beslistermijnen zijn opgenomen.

NB Uit de toelichting bij de conceptregeling blijkt welke gegevens de werkgever moet verstrekken bij de aanvraag (zie verder hieronder bij Door de werkgever te verstrekken gegevens). Bewaar deze gegevens als u nu al een transitievergoeding betaalt of heeft betaald!

Compensatieregeling transitievergoeding
Zoals bekend, voorziet het wetsvoorstel erin dat de werkgever door het UWV wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die hij heeft betaald na het einde van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze van beëindiging is daarbij niet van belang. Zowel bij opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden, als bij een einde van rechtswege heeft de werkgever recht op de compensatie. Voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt.
De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. In het conceptwetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab) is het voorstel opgenomen dat compensatie van de transitievergoeding alleen kan plaatsvinden als er sprake is van twee jaar ziekte van de werknemer.

Regels voor de aanvraag
Werkgevers kunnen pas een aanvraag indienen, nadat de wet in werking is getreden – beoogde datum: 1 april 2020 – en nadat de transitievergoeding betaald is. Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding kan worden aangevraagd. Als een werkgever de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, kan hij een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor oude gevallen (vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoeding) moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend.
Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag is een beschikking waartegen bezwaar en (hoger) beroep openstaat.
Het UWV beslist in beginsel binnen acht weken. Na inwerkingtreding van de wet kunnen ook de aanvragen worden ingediend voor de betaalde transitievergoeding in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Voor deze oude gevallen is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen, aangezien er naar verwachting in de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Door de werkgever te verstrekken gegevens
De werkgever zal bij de aanvraag gegevens moeten verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Op grond daarvan kan het UWV de aanvraag inhoudelijk beoordelen. De aanvraag, aan de hand van een formulier, verloopt (zoveel mogelijk) langs elektronische weg.

De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
• Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
– de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
– de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;
– de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

NB Zorg ervoor dat u deze bewaart, als u al voor 1 april 2020 de transitievergoeding heeft betaald!

Voor de oude gevallen zal gelden dat het UWV vaak een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als het UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij aanvangsdatum van de ziekte wordt vermeld, evenals de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld.

Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling bij bedrijfseconomisch ontslag
In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie daarvan. Bedoeling is dat dit onderdeel van de wet op 1 januari 2020 in werking treedt.

Bron: AWVN

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer