X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Voortgang procedure verzamel-cao’s PAWW

08-06-2018  |

Van de Stichting PAWW hebben wij een update ontvangen over de voortgang van de procedure verzamel-cao's PAWW. 

Werkgevers zullen op spoedig over de verdere implementatie worden geïnformeerd.

Op 13 maart hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van uw deelname aan de Private Aanvulling WW. U maakt deel uit van de verzamel-cao 2_02 (Industrie en Techniek). Deze cao is op 25 mei'18 aangemeld bij SZW. Dit n.a.v. een grondige juridische toets (i.s.m. SZW) van de verzamel-cao. De optelsom van werkingssferen zorgt voor enige complexiteit, waardoor deze toetsing meer tijd vergde dan wij medio maart hadden ingeschat.

Op dit moment voorzien we dat SZW deze cao medio juni formeel publiceert in de Staatscourant. Wanneer SZW gedurende de daaropvolgende drie weken geen bedenkingen/bezwaren ontvangt, verklaart zij uw cao algemeen verbindend.

Het bestuur denkt dat de implementatie sterk onder druk komt te staan wanneer we direct daarna de regeling voor uw verzamel-cao in laten gaan. Daarom laten we de regeling per 1 september in werking treden, mits het AVV-besluit voor 1 augustus valt. Zo hebben alle werkgevers voldoende tijd hun registratie en salarisadministratie in te regelen.

Contactpersoon: Keetie Pronk (079-3634923)

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer