X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Wetsvoorstel extra geboorteverlof naar Tweede Kamer

18-06-2018  |

Vanaf januari 2019 krijgen partners na de geboorte een hele week verlof volledig doorbetaald, in plaats van de twee dagen betaald kraamverlof waar zij nu nog recht op hebben. Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling.

De regering acht een wettelijk recht op (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof nodig om een substantiële stap vooruit te zetten en een concrete stimulans te geven aan een betere participatie van partners bij de zorg en opvoeding van hun kind. Ook wil zij met deze regeling de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen en een meer evenwichtige verdeling van werk en zorgtaken tussen de partners bewerkstelligen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof (WIEG) op 14 juni 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel beoogt een verruiming van het huidige kraamverlof per 1 januari 2019, namelijk van de huidige twee dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling.

Aanvullend krijgen partners recht op vijf maal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend verlof bestaat uit een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het (maximum) dagloon voor maximaal vijf weken. Dit aanvullend verlof gaat in op 1 juli 2020. Deze latere datum heeft te maken met de voor de uitkering en handhaving van de regeling vereiste aanpassing van de automatiseringssystemen van het UWV.

De week geboorteverlof met loondoorbetaling wordt geheel naar de wens van de werknemer vastgesteld. Afwijking bij cao is niet mogelijk. De vijf weken aanvullend geboorteverlof kan de werkgever, na overleg met de werknemer, wegens zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang anders inroosteren. Een werknemer kan pas gebruik maken van het recht op dit aanvullende geboorteverlof, als hij eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling heeft opgemaakt.

De financiering van het (aanvullend) geboorteverlof vindt plaats via het huidige systeem met loondoorbetaling door de werkgever. Voor de eerste week geboorteverlof betaalt de werkgever het loon volledig door. Met het oog op de positie van het midden- en kleinbedrijf geldt dat de financiering van de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof plaatsvindt via de premies voor het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De kosten worden dan door alle werkgevers gedeeld.

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt per 1 januari 2019 verlengd, van vier naar zes weken.

Na invoering van de WIEG krijgen partners de volgende verlofrechten in relatie tot de geboorte van het kind:

 • calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
 • eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling, op te nemen binnen vier weken na de geboorte;
 • vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70 procent van het (maximum) dagloon, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte;
 • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit verlof onbetaald;
 • het onvoorwaardelijk recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind, vervalt.

Standpunt AWVN

AWVN heeft eerder al aangegeven het eens te zijn met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van 16 februari. In dit advies stelt de SER in de concretisering van het verlof in het regeerakkoord de richting te herkennen die de raad eerder heeft bepleit. Voor vaders houdt het gewijzigde verlof na de geboorte van het kind een verbetering in: het duurt langer en het is betaald. Tegelijkertijd constateert de SER dat de vormgeving van de verlofregeling nog niet optimaal en toekomstbestendig is. Een belangrijke doelstelling, het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, wordt hiermee niet gediend; moeders krijgen geen betere keuzemogelijkheden om werk en zorg te combineren.

De SER plaatst tevens kanttekeningen bij de versnippering van de verschillende verlofregelingen en de wijze van financiering. Door de stapeling van regelingen blijft het een lappendeken. Bovendien zijn de regelingen qua voorwaarden en financiering verschillend, wat het stelsel in de praktijk erg complex maakt. De voorgenomen wijze van financiering leidt tot een eenzijdige lastenverzwaring voor werkgevers en daarmee tot een afbreuk van draagvlak voor de beoogde regeling.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer