X

Veel gestelde vragen

 • Wat is de status van bevrijdingsdag, 5 mei? Hebben werknemers dan recht op een vrije dag?
  • Sinds 1990 is 5 mei door de overheid aangewezen als nationale feestdag. Daarbij is de oproep gedaan om 5 mei als jaarlijkse vrije dag met behoud van loon aan te merken. De STAR heeft echter de aanbeveling uit de jaren vijftig gehandhaafd om alleen in lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven.
   In de CAO is afgesproken dat 5 mei alleen in lustrumjaren (eindigend op een 0 of 5) een vrije dag is.

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Moet er over eindejaarsuitkering ook vakantietoeslag worden betaald?
  • In de sector was hier een aantal jaren geleden veel onduidelijkheid over en uiteindelijk is een uitspraak van de Vaste Commissie Vleessector nodig geweest om duidelijkheid te scheppen. In de uitspraak van 21 maart 2003 is bepaald dat de eindejaaruitkering geen gratificatie uitkering is en dat deze meegenomen dient te worden in de grondslag van het jaarinkomen, conform artikel 31 lid 2 van de CAO Vleessector. Om te voorkomen dat er dubbel vakantietoeslag betaald wordt is in artikel 27 lid 1 van de CAO de vakantietoeslag uitgezonderd. Dit is vergelijkbaar met het bepaalde in artikel 27 lid 1 van de CAO dat de toeslag zelve is uitgezonderd. Anders zou de eindejaarsuitkering ook nog een keer over de eigen toeslag moeten worden berekend.

Knelpunten sectorindeling per direct aangepakt

09-07-2018  |

De regering wil met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aangaan van vaste contracten stimuleren, onder meer door premiedifferentiatie naar soort contract: een lagere WW-premie voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Gevolg is dat de huidige sectorale premiedifferentiatie dan niet meer relevant is voor de WW-premiestelling en met invoering van de WAB – beoogde ingangsdatum 1 januari 2020 – wordt afgeschaft.

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag 29 juni ingestemd met het voorstel voor de WAB. Dit gaat nu voor advies naar de Raad van State. Bedoeling is dat het voorstel na de zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Vooruitlopend op de invoering van de WAB heeft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om versneld knelpunten aan te pakken die de Belastingdienst in de uitvoering van de sectorindeling ervaart. Deze maatregelen zijn met ingang van 29 juni 2018, 17.00 uur, effectief.

 1. Wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
  Wijzigingen in de sectorindeling van de werkgever zullen alleen nog plaatsvinden met ingang van een datum in de toekomst. Terugwerkende kracht kan nog wel geschieden als de werkgever wijzigingen, waardoor hij een hogere premie moest gaan betalen, te laat heeft doorgegeven.
 2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  Een verzoek om voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren te worden ingedeeld, is niet langer mogelijk.
 3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  Een werkgever kon op zijn verzoek worden ingedeeld in de sector van de werkgever(s) met wie hij in een concern verbonden is of waarvan hij een nevenbedrijf of neveninstelling is, in plaats van in de sector die past bij de aard van de werkzaamheden die hij zelf verricht. Dit is niet langer mogelijk.

NB Deze wijzigingen hebben geen effect op de wijze waarop werkgevers op dit moment zijn ingedeeld. Ze maken alleen nieuwe verzoeken of meldingen per direct niet meer mogelijk.

Als reden voor deze invoering per direct, die niet gebruikelijk is, voert de minister aan dat veel werkgevers naar verwachting anders zouden proberen om, zolang het nog kan, gebruik te maken van de mogelijkheid tot herindeling met terugwerkende kracht, gesplitste aansluiting of concernaansluiting. Dat risico vindt de minister, gelet op het te verwachten beslag op de capaciteit van de Belastingdienst, niet aanvaardbaar.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 64 - 2700 AB - Zoetermeer