X

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in de vleessector tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Met name over het salaris en de flexibiliteit in de werktijden is iedereen goed te spreken. De arbeidsvoorwaarden in onze sector zijn voor het merendeel van de functies collectief vastgelegd in de CAO Vleessector. Deze CAO biedt een breed scala aan voorzieningen, afspraken en mogelijkheden als je in onze sector wil werken. Naast de CAO, kennen we ook een verplichte pensioenregeling, een scholingsfonds, een collectieve WGA-hiaat- en een Algemene Nabestaande Wet verzekering.
 
We zitten dus niet stil en werken voortvarend aan verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het ouderenbeleid leggen we onder de loep en de mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorg worden verder verruimd. 

Werknemers met vragen over de arbeidsvoorwaarden kunnen terecht bij hun eigen personeelsfunctionaris. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op het sociaal-secretariaat van de vleessector bij de COV in Zoetermeer. Dit geldt ook voor werkgevers en mensen die een baan in de vleessector zoeken.

Actueel
 • 11-04-2016  |

  Cao akkoord vleessector verhoging pensioenpremie

  Er is een nieuw cao-akkoord in de vleessector. In dit akkoord maakten sociale partners ook afspraken over pensioen. Per 1 januari 2016 stijgt de pensioenpremie. In 2017 stijgt de premie nog verder.
 • 16-03-2016  |

  Dekkingsgraad VLEP februari 2016

  De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is gedaald naar 88,1% per eind februari 2016 (was 90,6% per eind januari). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad
 • 08-03-2016  |

  Onderhandelingsresultaat cao Vleessector

  Sociale partners (COV, FNV, CNV en de Unie) hebben een ‘onderhandelingsresultaat’ bereikt over een nieuwe cao. De werkgevers en werknemers hebben voorstellen voor onder meer een loonsverhoging per 1 april met 1,5% en op 1 januari 2017 nog eens 0,5%
 • 16-12-2014  |

  Seniorenregeling

  Op het sociaal secretariaat zijn veel vragen binnen gekomen over de seniorenregeling. Wij hebben een document gemaakt die een hoop van uw vragen beantwoord. Indien uw vraag hier niet bij staat kunt u altijd contact opnemen met het Sociaal Secretariaat.
 • 24-11-2014  |

  Algemeen verbindendverklaring cao vleessector

  Met ingang van 11 november is de cao vleessector algemeen verbindend verklaard. Het besluit tot avv van bepalingen van de cao vleessector is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2014
FAQ
 • Is een werkgever die geen lid is gebonden aan de CAO Vleessector?
  • Een werkgever die geen lid van de werkgeversorganisatie is, is in principe niet gebonden aan de CAO. Dit verandert zodra een CAO algemeen verbindend wordt verklaard. De CAO Vleessector is de laatste jaren immer algemeen verbindend verklaard en is dan eveneens van toepassing op niet gebonden werkgevers. Indien ongebonden werkgevers buiten deze algemeen verbindend verklaarde periodes in zijn arbeidscontract heeft opgenomen dat hij de CAO volgt, mag hij niet afwijken van deze CAO ook als de CAO niet algemeen verbindend is verklaard. Alleen in een arbeidsovereenkomst mag dan worden afgeweken van bepaalde regels van de CAO.

 • Wanneer is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  • De periodes voor algemeen verbindend verklaring zijn:

   Looptijd CAO

   1 april 1996 tot 1 april 1997
   1 april 1997 tot 1 maart 1998
   1 maart 1998 tot 1 april 2000
   1 april 2000 tot 1 april 2001
   1 april 2001 tot 1 april 2002
   1 april 2002 tot 1 oktober 2003
   1 oktober 2003 tot 1 oktober 2004
   1 oktober 2004 tot 1 april 2007
   1 april 2007 tot 1 april 2009
   1 april 2009 tot 1 april 2011
   1 april 2011 tot 1 april 2013
   1 april 2013 tot 1 april 2014
   1 april 2014 tot 1 maart 2016

   AVV periode CAO Vleessector

   28 december 1996 tot 1 april 1997
   27 december 1997 tot 1 maart 1998
   29 januari 1999 tot 1 april 2000

   24 februari 2002 tot 1 april 2002
   14 juli 2003 tot 1 oktober 2003
   7 mei 2004 tot 1 oktober 2004
   15 december 2005 tot 1 april 2007
   14 oktober 2007 tot 1 april 2009
   28 januari 2010 tot 1 april 2011
   12 november 2011 tot 1 april 2013
   30 augustus 2013 tot 1 april 2014
   15 november 2014 tot 1 maart 2016

 • Waar kan ik terecht met vragen over mijn pensioen?
  • Met specifieke vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met Syntrus Achmea: 088 - 008 40 70 of kijk op www.vlep.nl

 • Wat is de overgangsregeling voor de VUT in de Vleessector?
  • Alleen werknemers die vóór 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar reeds hebben bereikt kunnen gebruik maken van de VUT per 1 januari 2006. Vanaf het bereiken van de uittredingsgerechtigde leeftijd kan de werknemer die zijn arbeid beëindigt aanspraak maken op de uitkering op grond van de VUT, vanaf de eerste dag van de maand waarin de onderstaande leeftijd wordt bereikt, een en ander onder de voorwaarde dat de betrokken werknemer gedurende de laatste 10 jaren daaraan voorafgaande, als werknemer werkzaam is geweest in de vleessector. De leeftijd is:
   - 2006: 60 jaar;
   - 2007: 60 ½ jaar;
   - 2008: 61 jaar;
   - 2009: 61 ½ jaar;
   - 2010 en daarna: 62 jaar

 • Welke premie betalen werkgevers en werknemers voor het pensioen?
  • In het geval van een verzekeraar of ondernemingspensioenfonds betaalt de werkgever voor elke werknemer de actuarieel benodigde pensioenpremie. Deze premie is natuurlijk afhankelijk van het inkomen en de pensioenfranchise. Op www.vlep.nl is nadere regelgeving inzake pensioen te vinden.

Publicaties
 • CAO Boekje 2011-2013
  Pageflipper
 • CAO Boekje 2013-2014
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer