X

Preventiemedewerker

Datum laatste wijziging: 20-08-2020

Intro / algemeen

Alle bedrijven zijn verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te wijzen. De vereiste deskundigheid van de preventiemedewerker dient in de Risico-inventarisatie en -evaluatie te worden bepaald. Hetzelfde geldt voor het aantal benodigde preventiemedewerkers, het aantal uren, de ervaring, en de plaats in de organisatie. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de directeur de taken van de preventiemedewerker op zich nemen, als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen.

Links

Risico

Zonder preventiemedewerkers is er een risico op onvoldoende arbodeskundigheid en onvoldoende coördinatie over het te voeren arbobeleid binnen het bedrijf.

Eisen

Eisen te stellen aan de preventiemedewerker zijn:

 • de preventiemedewerker werkt mee aan het verrichten en opstellen van de RI&E.
 • de preventiemedewerker draagt bij aan de uitvoering van maatregelen uit het Plan van Aanpak van de RI&E.
 • de preventiemedewerker voert regelmatig overleg met en geeft advies aan de OR en/of OR-commissie.
 • de preventiemedewerker voert regelmatig overleg met de bedrijfsarts.
 • de preventiemedewerker geeft of ondersteunt voorlichting en onderricht over arborisico's, over de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen, over de manier waarop werknemers met de risico’s en maatregelen om dienen te gaan, over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
 • de preventiemedewerker fungeert als vraagbaak voor medewerkers in het bedrijf.
 • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden plus  tijd en middelen van de preventiemedewerker zijn schriftelijk vastgelegd.
 • de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft  bij het aanwijzen van een nieuwe preventiemedewerker instemmingsrecht over de uren, taken, de keuze van de persoon en de plaats in de organisatie van de nieuwe preventiemedewerker.
 • In of bij de RI&E legt de werkgever vast hoeveel preventiemedewerkers nodig zijn, met welke deskundigheden, tijdbesteding en plaats in de organisatie. Dit is wettelijk voorgeschreven in artikel 13.9 van de Arbowet.  Er zijn geen wettelijke normen voor de invulling van dit vraagstuk in een bedrijf. Die invulling is mede afhankelijk van de aangetroffen risico’s en knelpunten in de RI&E, de kwaliteit van de arbozorg in het bedrijf,  de omvang van het bedrijf,  het aantal vestigingen e.d.
  Het is van belang dat er onder de preventiemedewerkers van een bedrijf voldoende en actuele kennis aanwezig is van de voornaamste risico’s in het werk: machineveiligheid, mesveiligheid, fysieke belasting, werkdruk, biologische agentia, technische gassen, klimaat en geluid.
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer