X

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Datum laatste wijziging: 07-02-2018

Intro / algemeen

In de sector worden veel persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Om dit goed te overzien zijn organisatorische maatregelen in de vorm van een zogenaamd persoonlijk beschermingsmiddelenbeleid van belang. Dit geeft intern en extern betrokkenen inzicht hoe de zaken rondom de PBM zijn geregeld

Voorbeelden van veel voorkomende PBM in de sector zijn hand- en armbescherming (veiligheidshandschoenen), beschermende kleding (veiligheidsschort, overall), been- en voetbescherming (veiligheidsschoenen, klompen of laarzen) en gehoorbeschermingsmiddelen.

De wet stelt het gebruik van PBM in sommige situaties verplicht. Het dragen van een beschermende handschoen is bijvoorbeeld een wettelijke verplichting als de handen blootgesteld zijn aan mechanische gevaren, waaronder snijden en steken. Zie de 'Gids persoonlijke beschermingsmiddelen' van het NEN. Veiligheidsschoenen moeten gedragen worden als de voeten blootgesteld zijn aan mechanische risico's, bijvoorbeeld perforatie en prikken.

Als blootstelling van werknemers tot een voldoende laag niveau technisch niet uitvoerbaar of te voorkomen is, moeten PBM worden ingezet zoals gehoorbescherming bij blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. 

De werkgever mag, wanneer de resultaten van een RI&E daartoe aanleiding geven, het gebruik van PBM ook zelf dwingend voorschrijven. Natuurlijk blijft de arbeidshygiënische strategie (bronaanpak) het uitgangspunt. Op grond van de gezagsverhouding dient de werknemer de aanwijzingen van de werkgever te volgen. 

Links

Risico

Het oplopen van letsel aan armen, voeten, gehoor of andere lichaamsdelen.

Blootstelling aan biologische agentia als gevolg van inademing vloeistofdeeltjes, onbeschermd huidcontact met vlees, organen en bloed en onbedoelde opname via de mond.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, kou, tocht en hitte.

Eisen

Eisen aan PBM zijn:

 • een PBM moet een juiste bescherming bieden en de gebruiker zo min mogelijk hinderen bij het uitoefenen van zijn taken;
 • een PBM moet in elk geval geschikt zijn voor het te vermijden gevaar zonder zelf een vergroot risico te vormen. Rekening moet worden gehouden met ergonomische beginselen en vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers;
 • de werkgever moet voor voorlichting zorgen over het PBM, het risico waartegen bescherming wordt geboden, de gebruikersinstructie en over alle spelregels rondom bijvoorbeeld het gebruik van PBM in het bedrijf;
 • de werknemer is verplicht verstrekte PBM op de juiste wijze te onderhouden en tijdig te vervangen volgens afspraak.

Beleid;

 • De werkgever stelt een schriftelijk PBM-beleid op, dit omvat o.a.
  • Uitgangspunt: PBM’s zijn het sluitstuk van het arbobeleid
  • PBM’s worden door de werkgever kostenloos verstrekt aan de betrokken werknemers, daar waar ze verplicht worden gesteld
  • Er wordt vastgelegd: aan welke werknemers welke PBM’s worden verstrekt, Welke keuzemogelijkheden werknemers daarbij hebben, waar de PBM’s moeten worden gedragen, hoe registratie van verstrekte  PBM’s plaats vindt, hoe vaak de PBMs worden vervangen, gereinigd en onderhouden, hoe is toezicht georganiseerd, hoe het gebruik van PBM’s wordt geëvalueerd.
 • Er wordt voorlichting gegeven over de noodzaak en over het juiste gebruik van PBM’s
 • OR of PVT heeft instemmingsrecht over het PBM-beleid

Wensen

 •  Raadpleeg en betrek de werknemers bij de feitelijke keuze van de PBM. Zij zijn de ervaringsdeskundigen die kunnen beoordelen of het middel is afgestemd op de gebruikers en of het past binnen hun werkzaamheden en werkomgeving. De inbreng van de werknemers zorgt er ook voor dat PBM werkelijk zullen en kunnen worden gebruikt.
 • Evalueer periodiek de PBM en stel vast of de toegepaste PBM nog steeds voldoende bescherming biedt.

Indien persoonlijke beschermingsmiddelen bij geluidsoverlast  noodzakelijk zijn, dan worden aan vaste werknemers otoplastieken verstrekt.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer