X

In het Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector is geregeld dat werkgevers subsidies kunnen aanvragen, zodat huidige én nieuwe medewerkers opleidingen kunnen volgen. Bedrijven zijn volgens de CAO verplicht om hiertoe vooraf een opleidingsplan op te stellen. De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector is verantwoordelijk voor het aanbod aan opleidingen en het verstrekken van de subsidies.
 
De werkgever zorgt voor het praktijkonderwijs en de mogelijkheid om vakonderwijs te volgen. De werknemer levert een leerprestatie. Cursusgeld, reisgeld en de kosten van leermiddelen worden door de werkgever gecompenseerd.
 
Wilt u subsidie aanvragen?
Raadpleeg dan de subsidievoorwaarden van het Fonds Collectieve Belangen Vleessector.

Subsidievoorwaarden Fonds Collectieve Belangen Vleessector
Het bestuur van het fonds heeft een aantal voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de subsidie. Zo gelden er speciale voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage aan de scholingskosten van werknemers en voor het vergoeden van de verletkosten van kaderleden die op verzoek van een werknemersorganisatie een door hen georganiseerde bijeenkomst bijwonen. Deze voorwaarden zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector. Deze zijn ten behoeve het indienen van de declaraties nader uitgewerkt in het Toetsingskader subsidies van het Fonds Collectieve Belangen Vleessector.

Om in aanmerking te komen voor een opleidingssubsidie dienen bedrijven jaarlijks, uiterlijk op 15 april een declaratieformulier in te dienen bij het fonds. Na afloop van het kalenderjaar kunnen de declaraties worden ingediend.

Ten behoeve van een snelle en eenduidige administratieve afwikkeling van de declaraties wordt u verzocht gebruik te maken van het Declaratieformulier Scholingssubsidie inclusief de Bijlage declaratieformulier Scholingssubsidie.
U dient het originele excel spreadsheet mee te sturen, dus niet als pdf bestand!

Voor het toekennen van overige opleidingssubsidie (artikel 2.b van het toetsingskader) geldt dat er alleen opleidingssubsidie wordt verstrekt wanneer de opleiding bij een erkend opleidingsinstituut wordt uitgevoerd.

Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie van Fonds Collectieve Belangen voor de vleessector is het invullen en retourneren van de vragenlijst scholing. Hier vindt u de vragenlijst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fonds Collectieve Belangen Vleessector

Actueel
 • 08-03-2018  |

  Aanvragen opleidingssubsidie 2017 voor 15 april indienen

  Het aanvragen van opleidingssubsidies voor bedrijven over het kalenderjaar 2017, dient voor 15 april as. te gebeuren. Hieronder nogmaals een paar belangrijke zaken op een rij. Opleidingssubsidies en toetsingskader stichting Fonds Collectieve belangen voor
 • 04-04-2017  |

  Levenlanglerenkrediet: op latere leeftijd blijven ontwikkelen

  Met ingang van studiejaar 2017 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onder bepaalde voorwaarden geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Deze maatregel; het
 • 19-12-2016  |

  Nieuw toetsingskader en aanvraagprocedure Vleessector

  Met ingang van 1 januari 2017 is het toetsingskader voor de vleessector aangepast. U kunt deze vinden op de website vleeswerkt.nl. In het toetsingskader zijn de volgende zaken gewijzigd: Alle aanvragen moeten met ingang van 1-1-2017 per email worden
 • 24-11-2016  |

  Subsidieregeling Tel mee met Taal

  Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een subsidie is maximaal € 50.000 per aanvraag. Voor wie subsidie Deze subsidie is bestemd voor: Werkgevers in Nederland. Zij
 • 07-11-2016  |

  Subsidiemogelijkheden voor projecten Duurzame Inzetbaarheid

  Van 14 november t/m 25 november 2016 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid, 3e tijdvak (ESF 2014-2020). Met deze subsidieregeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan
 • 17-10-2016  |

  Afschaffen individuele scholingsaftrek in de inkomstenbelasting?

  De regering heeft in het belastingplan 2017 aangekondigd dat ze de individuele scholingsaftrek in de inkomstenbelasting wil afschaffen en deze regeling wil vervangen door een systeem van scholingsvouchers. De minister is van mening dat de regeling relatief
 • 27-09-2016  |

  Opleidingen

  In de sector is veel aandacht voor opleidingen. Dat blijkt uit de grote stroom van aanvragen om subsidie. Het Sociaal Secretariaat heeft daarom een beeld van verschillende opleidingen. Er is al eerder aangegeven dat er getoetst wordt op de erkenning van de
 • 29-08-2016  |

  Werkgevers, vraag nu subsidie praktijkleren aan!

  Biedt u als werkgever praktijkleerplaatsen en/of werkleerplaatsen aan voor leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, dan kunt u wellicht subsidie krijgen.
 • 18-08-2016  |

  Online leren!

  Het Sociaal Secretariaat heeft recentelijk uitgebreid gesproken met Online-Academie B.V. uit Berlicum over opleidingen. Om een goed beeld te krijgen van hun aanbod heeft het Sociaal Secretariaat middels een proefabonnement steeksproefgewijs een aantal
 • 23-02-2016  |

  Subsidieverlening

  Bij de aanvragen voor scholingssubsidie wordt gecontroleerd of de opleider gecertificeerd is. Het Sociaal Secretariaat raadpleegt daarvoor registers van bijvoorbeeld CEDEO, NRTO, CRKBO en ook websites van de opleider zelf. Soms is daar vermeld welk certificaat
FAQ
Geen gegevens gevonden
Publicaties
Geen gegevens gevonden
Links
Geen gegevens gevonden
ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer