X

Aanpak schadelijk geluid

Datum laatste wijziging: 19-09-2017

Intro / algemeen

Links

Risico

Als het geluid op het werk boven 80 dB(A) per dag komt, vergroot dat de kans op gehoorschade. Daarnaast kan het ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Mede daardoor neemt ook de kans op ongevallen toe.

Eisen

Eisen t.a.v. schadelijk geluid zijn:

 • Geluid is een onderwerp dat in het kader van de RI&E diepgaand onderzocht dient te worden. Als in de eerste fase van de RI&E blijkt dat lawaai in het bedrijf voorkomt, zal in een nadere inventarisatie de blootstelling aan geluid gemeten of beoordeeld dienen te worden. Dat is een taak voor een gespecialiseerde deskundige. Deze beoordeling of meting dient te voldoen aan de uitgebreide regelgeving, zoals die is verwoord in Arbobesluit artikel 6.7.
 • Het streven is om, zeker bij aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen, de geluidsbronnen geen geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) te laten veroorzaken;
 • Zwangere medewerksters worden extra beschermd tegen schadelijk geluid. Zie daarvoor de richtlijn "Zwangerschap en arbeid".
 • Voor arbeidssituaties waar de dagelijkse geluidsbelasting hoger is dan 85 dB(A) moeten maatregelen worden genomen om het geluidsniveau tot minimaal onder deze grens terug te brengen. Deze maatregelen liggen vast in een lawaaibestrijdingsplan. In een schriftelijk lawaaibestrijdingsplan dient te zijn aangegeven:
  • welke situaties op welke termijn worden aangepakt;
  • welke maatregelen daarvoor zullen worden genomen;
  • wat het beoogde resultaat van de maatregelen is.

Verder wordt in het lawaaibestrijdingsplan aangegeven of de geluidsblootstellingop de afdeling met een hoog geluidniveau redelijkerwijs kan worden teruggebracht door een of meer van de volgende maatregelen:

Eisen t.a.v. zonering en markering zijn:

 • Plaatsen waar het geluidsniveau de draagplichtgrens van 85 dB(A) overschrijdt moeten zijn afgebakend en/of met bijvoorbeeld waarschuwingsborden gemarkeerd; Dat geldt ook voor werkplekken met een piekgeluidsdruk hoger dan 140 dB(C). Let op: Meting van piekniveaus dient te geschieden met een geluiddrukmeter die een LCpeak functie heeft;
 • Daar zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermingsmiddelen te dragen;
 • Deze zogenaamde gehoorbeschermingszones zijn alleen toegankelijk voor werknemers die daar beroepshalve of vanwege hun functie moeten verblijven;
 • Machines die tijdens bedrijf de bediener ervan blootstellen aan niveaus boven 85 dB(A) moeten eveneens duidelijk zijn gemarkeerd. In veel gevallen zullen meerdere bronnen met afzonderlijke niveaus lager dan 85 dB(A), door de van geringe onderlinge afstand en galm in de ruimte een globaal geluidsniveau van 85 dB(A) veroorzaken. In dat geval dient de ruimte te zijn gemarkeerd zoals hierboven omschreven.

Eisen t.a.v. gehooronderzoek zijn:

 • werknemers die blootstaan aan geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) moeten door hun werkgever in de gelegenheid worden gesteld op gezette tijden een gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) te ondergaan. De werkgever moet een daartoe bevoegde instantie (bijvoorbeeld een arbodienst) opdracht geven voor het uitvoeren van gehooronderzoek van zijn werknemers, hij moet zijn werknemers gelegenheid geven een gehoortest te ondergaan, en hij moet daarvoor de benodigde tijd beschikbaar stellen;
 • werknemers die een gehooronderzoek hebben ondergaan, moeten van hun individuele resultaat daarvan in kennis worden gesteld;
 • groepsgewijze resultaten gaan naar directie en OR;
 • de resultaten van de gehooronderzoeken worden tenminste tien jaar bewaard;
 • zolang de blootstelling aan schadelijk geluid voortduurt, moet het gehooronderzoek minstens eenmaal in de vier jaar worden herhaald. De herhalingsfrequentie dient hoger te liggen als de arbodienstverlener dit noodzakelijk acht.
 • Spreek bij een gehooronderzoek met de onderzoeker zorgvuldig een geschikt moment en geschikte locatie af zodat de onderzoeken in een stille omgeving kunnen worden uitgevoerd.
 • Informeer de medewerkers herhaaldelijk over een aanstaand gehooronderzoek. Leg uit wat het doel er van is en wat er met de meetresultaten gebeurt;

Wensen

Voor ruimtes waarin niveaus variëren kan worden overwogen een geluidssignalering (stoplicht, waarschuwingslamp) centraal en voor alle medewerkers zichtbaar aan te brengen om een beter besef te realiseren ten aanzien van schadelijk geluid.

ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer