X

Vernieuwde ARIE-regeling heeft gevolgen voor bedrijven in de sector

22-02-2023  |

De herziene ARIE-regeling is, eerder dan verwacht, op 1 januari 2023 van kracht geworden. ARIE staat voor ‘Aanvullende RI&E’ en de regeling geldt voor bedrijven die een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in huis hebben. Tot voor kort was deze regeling in de sector met name van toepassing op bedrijven met een koelinstallatie met meer dan 5000 kilo ammoniak.

Voor organisaties in de Vleessector en de Vleeswarenindustrie kan de wetswijziging tot gevolg hebben dat een bedrijf, of een vestiging daarvan, ineens ARIE-plichtig is geworden. Overigens kan ook blijken dat een bedrijf dat voorheen ARIE-plichtig was nu juist niet meer onder de ARIE-regeling valt.
Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is. Dit kan door te inventariseren welke stoffen uit de “Lijst van stoffen, behorend bij artikel 2.3 lid 1 Arbobesluit” in het bedrijf of de vestiging aanwezig zijn. Voor die inventarisatie is het eigen register van gevaarlijke stoffen de basis. In de sector gaat het bijvoorbeeld om stoffen als ammoniak, zuurstof, ijzerchloride, natronloog, kaliumnitraat en acetyleen.


Als de in de lijst vermelde gevaarlijke stoffen in een bedrijf aanwezig kunnen zijn, moet er een vrij ingewikkelde berekening worden gemaakt waarin de hoeveelheden worden getoetst aan zogenaamde drempelwaarden. De resultaten van de berekeningen voor de verschillende stoffen moeten vervolgens bij elkaar worden opgeteld. Blijkt daaruit dat het bedrijf (of een vestiging) ARIE-plichtig is, dan is de werkgever verplicht om dit door te geven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie via een meldformulier. Ook bedrijven die voorheen al ARIE-plichtig waren moeten zich dit jaar opnieuw aanmelden.

Een bedrijf dat ARIE-plichtig is geworden, moet vóór 1 januari 2024 voldoen aan de ARIE-regeling. Dat houdt onder meer in dat de volgende activiteiten moeten worden uitgevoerd:

  • een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) uitvoeren en deze laten toetsen door een kerndeskundige;
  • een beleid en procedures opstellen en vaststellen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
  • een veiligheidsbeheerssysteem hebben opgesteld en geïmplementeerd dat gebaseerd is op de ARIE;
  • een intern noodplan opstellen.


Het is bedrijven aan te bevelen om zich door een deskundige te laten bijstaan voor het vaststellen van de ARIE-plichtigheid en -zo nodig- bij het implementeren van de vervolgacties.

Voor meer informatie: zie het Staatsblad 2022 nummer 501.

« Ga naar het overzicht


ContactPostbus 61 - 2700 AB - Zoetermeer